Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Ăn màyĂN MÀY


Lên cữa Phật thấy ăn mày ken chật
Mỗi bước đường bám trước, bám sau lưng
Miệng mải nhẩm "Nam mô a di Phật"
Tay cứ xua như xua đám ong rừng!

Đâu lắm thế, ăn mày đâu lắm thế?
Người yếu đau, kẻ tạo dựng nên "nghề"
Cứ lê lết, cứ thều thào, chốc, ghẻ ...
Nghe mủi lòng rơi lệ kẻ hành hương!

Đâu tình thật, đâu là người túng quẫn
Đâu lọc lừa, đâu ngụy tạo, ranh ma?
Ta chẳng biết dang tay hay nuốt giận
Cõi Thiền nghe nhập nhoạng tiếng "Di đà".

Lên cõi Phật ta "ăn mày" cửa Phật
Gột lòng mình hết vẩn đục trần gian
Sao thật - giả cứ bám đeo mỗi bước
Để ra về lòng nặng trĩu nguồn cơn?!

10/2008

Không có nhận xét nào: