Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Hành hương về nguồn cội

Hành hương
về nguồn cộiVăn Lang đất hẹp, nước nghèo
Vua cày,
Hậu cấy,
Quan gieo,
Dân trồng ...

Cùng là hậu bối Thần Nông
Cũng là con Lạc cháu Hồng một nôi.

Chắp tay lạy bốn phương trời
Nhắc cho hậu thế nhớ nơi cội nguồn

Ơn sâu mảnh ruộng, góc vườn
Con trâu, cái cuốc, ao, chuôm lặng thầm.

Từ Phong Châu, mấy nghìn năm
Cha ông mở cõi dọc ngang rộng dài

Đi lên từ nghiệp cuốc cày
Nên nhà điệp điệp
Nên cây trùng trùng!

Về đây bái tạ Vua Hùng
Mở mang cơ nghiệp cha Rồng mẹ Tiên

Cho ta một dãi nối liền
Cong cong chữ S rực trên bản đồ !

5-2006

Không có nhận xét nào: