Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2009

Tịnh Tâm

Tịnh TâmBiển đời sóng gió xô trăm nẻo
Chèo chống ta tìm bến Tịnh Tâm !

1992

Không có nhận xét nào: