Thứ Năm, 2 tháng 4, 2009

Đồng môn

Đồng môn


Bạn bè xưa cùng lớp
Nay kẻ quan người dân
Gặp nhau trong chốc lát
Thấy đường xa nẻo gần !

1987

Không có nhận xét nào: